DISCLAIMER

7consult met ondernemingsnummer BE 0818.181.142 is eigenaar van www.7consult.be. Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.7consult.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. 7consult kan de bepalingen van de disclaimer altijd eenzijdig wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s die de bezoeker raadpleegt een zuiver informatieve waarde. 7consult levert alle redelijke inspanningen om de gegevens op www.7consult.be met de grootste zorgvuldigheid te onderhouden. 7consult is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid en de volledigheid van de informatie die via de website wordt aangeboden. Alle aansprakelijkheid hieromtrent wordt dan ook afgewezen voor wat betreft directe en indirecte schade ten gevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus/situatie/dienst. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden, waaronder onder meer de social media. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. 7consult heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties voor wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. 7consult kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De website, de logo’s, de informatie, het beeldmateriaal, de interactieve toepassingen, enz. zijn intellectueelrechtelijk beschermd en behoren tot onze exclusieve eigendom. Het kopiëren , het wijzigen, het publiek mededelen of het stellen van eender welke vermogensrechtelijke handeling met betrekking tot een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zowel naar vorm als naar inhoud, zonder de uitdrukkelijke toelating van 7consult, is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Indien wij met toestemming elementen op www.7consult.be weergeven die onder het intellectueel eigendomsrecht van derden vallen, is de bezoeker van www.7consult.be evenmin gerechtigd om enige vermogensrechtelijke handeling met betrekking tot die elementen te stellen.

7consult geeft aan de bezoeker van deze website de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Ingeval van het aanbieden van online diensten besteedt 7consult de nodige zorg aan de veilige toegang tot deze online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker in sommige gevallen zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.